Tầm nhìn sứ mệnh

SỨ MỆNH

  • Xây dựng môi trường giáo dục thân thiết, hiệu quả, là ngôi nhà thứ 2 của giáo viên, học sin

TẦM NHÌN 

  • Trở thành một hệ thống trung tâm BDVH có chất lượng cao, uy tín tại Việt Nam. Giáo dục học sinh có nền tảng tri thức phổ thông toàn diện có nhân cách, trí tuệ thời đại, có khả năng hội nhập quốc tế
Đăng ký
học